06
Kw
Oświadczenie P.U.G.K
06.04.2013 08:19

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nidzicy, oświadcza,że w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU 2005 r., nr. 236, poz. 2008 z późno zm.), według których od 01 lipca 2013 zmienią się zasady rozliczania za odbiór i wywóz odpadów komunalnych - nie wymaga od swoich klientów indywidualnych (tj. mieszkańców domków jednorodzinnych oraz zabudowy wielorodzinnej -bloków) wypowiedzenia umów.

Umowy zawarte z naszą firmą, z dniem faktycznego przejęcia obowiązku odbioru i wywozu odpadów komunalnych przez Gminę zostaną rozwiązane za porozumieniem stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W przypadku firm, instytucji, szkół, jednostek organizacyjnych i innych podmiotów zakwalifikowanych w ustawie, o której mowa wyżej, jako tzw. "nieruchomości niezamieszkałe" umowy na odbiór i wywóz odpadów komunalnych zawarte z naszym Przedsiębiorstwem będą nadalobowiązywały, gdyż nowe regulacje dotycząjedynie podmiotów indywidualnych.

Osoby korzystające z pojemników na odpady, które są własnością naszej Spółki, informujemy o potrzebie zwrotu pojemnika z dniem rozwiązania umowy na odbiór i wywóz odpadów komunalnych. Zaznaczamy jednak, że istnieje możliwość odkupienia tegoż pojemnika na własność.

Cena za pojemnik typu SM 110 1- to 20 zł (brutto).

W tym miejscu przypominamy również o konieczności wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której należy podać m.in. liczbę osób zamieszkującą daną nieruchomość oraz zadeklarować czy odpady komunalne będą segregowane, co będzie miało bezpośredni wpływ na wysokość uiszczanej opłaty. Termin składania deklaracjido 25 kwietnia 2013r. (deklaracje można pobrać w Urzędzie Miasta bądź na stronie "www" Ekologicznego Związku Gmin .Działdowszczyzna"). Deklarację należy złożyć w siedzibie Ekologicznego Związku Gmin .Działdowszczyzna'' lub w siedzibie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Gminy lub Miasta.

 

                                                                                                                                                 Info: UM

 

ZDJ. http://zenback.itmedia.co.jp


Datenschutzerklärung
Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!